02634706110 02634706110 info@jaltajhizco.com info@jaltajhizco.com  /   jaltajhiz.co@gmail.com
 
کرج،کمالشهر،500 متر نرسيده به پليس راه،خيابان صفا، بن بست اول کــرج،کمالشهر،500 متر نـرسـيـده بـه پلـيـس راه،خـیـابـان صـفــا، بـن بـسـت اول 

شیکر 20 لیتر

مجــــــهز به تــــــایمر جهــــــت تنــظیم زمــــان شیــک کردن 
1 الی 99 ساعت و استفــــــاده از شیـــــکر بــــدون زمــــــان 
سیستم حرارتی و برودتی از طــریق اواپراتور تامین می گردد.
و در صورت نیاز به دمای بالاتر از دمای محیط بصورت اتوماتیک،
از سیستــــــــــــم الکتـــــــــریکی استفـــــاده می شـــــــود
دستگــــاه مجهــــــز به سیستـــــــم ورود و خـــــروج هــــــوا
جهــــــــــــت تنظیـــــــــــم هــــــــــوای تــــــــــازه می باشد
مجهز به لامپ روشنــــــــایی داخــــــــل کـــــابین و همچنین
لامپ UV کلاس C  جهـــــــــــــت استــــــــریل کـــــــــــــابین 
درب دستگــــــــاه مجهـــــــــز به شیشــــــه دو جـــــــــــداره 
جهـــــــــــت رویت داخل کابین و مجهـــــــز به قفل می باشد
دستگــــــــاه قـــابلیت مجهـــــــــــز شدن به نور 6000 لوکس
در هر صفحـــــــــه مجـــــــزا و با تایمــــــر زمانی جهت تنظیم
زمان در 24 ســـــــــــــاعت بــــــــــــــــــرای شــــــــــب و روز 

    1397/12/23
  • گروه صنعتی ژال تجهیز
  • 1397/12/23
  • گروه صنعتی ژال تجهیز