02634706110 02634706110 info@jaltajhizco.com info@jaltajhizco.com  /   jaltajhiz.co@gmail.com
 
کرج،کمالشهر،500 متر نرسيده به پليس راه،خيابان صفا، بن بست اول کــرج،کمالشهر،500 متر نـرسـيـده بـه پلـيـس راه،خـیـابـان صـفــا، بـن بـسـت اول 
تاريخ انتشار : 97/03/27
JTLVC2
JTLVC2
ایوسیفتی هود چیست؟
 هودهای بایوسیفتی هودهایی هستند که جهت محافظت از اپراتور و محیط در برابر عوامل بیو لوژیکی که دارای سطح خطر پایینی
هستند طراحی شده است این هودها شامل یک محفظه بسته با یک قسمت باز جهت دسترسی به محصوالت می باشد.
هود المینار:
المینار جریانی از هواست که به صورت خطی در یک جهت معین حرکت می کند.
هود بایوسیفتی:
این هود در قسمت خروجی خود مجهز به فیلتر هپا می باشد. بایوسیفتی ها در سه III, 2B ,2B2 , 2A وجود دارد و خصوصا در آزمایشگاه های بیولوژیک مورد استفاده قرار میگیرد تا از خروج عوامل ارگانیک به بیرون از آزمایشگاه جلوگیری کند.
هودهای میکروبیولوژی به منظور ایجاد فضایی تمیز بر روی میز کار، برای انجام برخی فعالیتهای آزمایشگاهی، کنترل کیفیت صنایع غذایی، مونتاژ، بسته بندی و ساخت برخی محصوالت و ... کاربرد دارند.
پارامترهای مهم برای اطمینان از صحت عملکرد دستگاه بایوسیفتی:
فیلتر هپای دستگاه باید توانایی جذب تمامی آالینده های هوای وارده را داشته باشند.
سرعت جریان هوا در محیط کار دستگاه باید در وضعیتی باشد که هم داخل کابین را شستشو دهد و هم سرعت هوا طوری باشد که به بیرون کابین پرتاب نگردد.
نکته ی مهم در انتخاب دستگاه مناسب بررسی این مسئله است که کدام نوع جریان هوا ) عمودی یا افقی ( برای عملکرد شما مناسبتر می باشد؟ در جریان هوای عمودی هوا از باال به پایین حرکت کرده و کلیه ی آالینده های موجود در فضا را به سمت پایین هدایت و به طرف کانال برگشت هدایت می گردد.اما در مد افقی جریان هوا از پشت دستگاه به سمت جلوی آن در جریان خواهد بود.
هوای آزاد از طریق پری فیلتر برداشت و از طریق فیلتر هپا به داخل کابین به طور المینار )در یک جهت و خطی( هدایت می گر
منبع فايل : jal tajhiz
    1397/12/23
  • گروه صنعتی ژال تجهیز
  • 1397/12/23
  • گروه صنعتی ژال تجهیز